Chữ Nôm và từ Việt cổ trong các văn bản Nôm

Bộ

Trương Đức Quả

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2008 - 01/01/2009

Hán Nôm, Ngôn ngữ, Tiếng Việt cổ, Chữ Nôm

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Đức Quả. Đề tài tập trung nghiên cứu về diễn biến cấu trúc của chữ Nôm và hệ thống từ Việt cổ trong các văn bản Nôm nhằm góp phần xây dựng những cơ sở khoa học để phân kỳ mã chữ Nôm tìm ra dạng mã xuất hiện sớm nhất trong các văn bản Nôm. Đồng thời từ các văn bản Nôm chọn ra được một bảng chữ Việt cổ. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần vào hệ thống các tiêu chí xác định niên đại trong nghiên cứu văn bản Nôm và công tác phiên âm Nôm. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong các chương sau. Chương mở đầu, khái lược tình hình văn bản, tác phẩm Nôm hiện còn. Chương 1: Diễn biến cấu trúc, cơ sở lý luận và tiêu chí xác định loại mã chữ Nôm cổ. Chương 2: Từ Việt cổ - âm đọc và ngữ nghĩa trong các văn bản Nôm.
Các tin khác

Chữ Nôm và từ Việt cổ trong các văn bản Nôm

Bộ

Trương Đức Quả

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2008 - 01/01/2009

Hán Nôm, Ngôn ngữ, Tiếng Việt cổ, Chữ Nôm

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Đức Quả. Đề tài tập trung nghiên cứu về diễn biến cấu trúc của chữ Nôm và hệ thống từ Việt cổ trong các văn bản Nôm nhằm góp phần xây dựng những cơ sở khoa học để phân kỳ mã chữ Nôm tìm ra dạng mã xuất hiện sớm nhất trong các văn bản Nôm. Đồng thời từ các văn bản Nôm chọn ra được một bảng chữ Việt cổ. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần vào hệ thống các tiêu chí xác định niên đại trong nghiên cứu văn bản Nôm và công tác phiên âm Nôm. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong các chương sau. Chương mở đầu, khái lược tình hình văn bản, tác phẩm Nôm hiện còn. Chương 1: Diễn biến cấu trúc, cơ sở lý luận và tiêu chí xác định loại mã chữ Nôm cổ. Chương 2: Từ Việt cổ - âm đọc và ngữ nghĩa trong các văn bản Nôm.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam