Ấn chương trong hệ thống hành chính Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX đến giữa thế kỳ XX

Bộ

Nguyễn Công Việt

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2008 - 01/01/2009

Ấn Chương, Hán Nôm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Công Việt. Đề tài nghiên cứu chuyên khảo về một bộ môn mới: ấn chương (con dấu). Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương mở đầu: Khái lược về ấn chương Việt Nam nói chung và ấn chương trong hệ thống hành chính nói riêng. Chương I: Ấn chương trong trong hệ thống hành chính Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1830. Chương 2:  Ấn chương trong trong hệ thống hành chính Việt Nam từ năm 1831 đến năm 1883. Chương 3:  Ấn chương trong trong hệ thống hành chính Việt Nam từ năm 1883 đến năm 1945. 
Các tin khác

Ấn chương trong hệ thống hành chính Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX đến giữa thế kỳ XX

Bộ

Nguyễn Công Việt

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2008 - 01/01/2009

Ấn Chương, Hán Nôm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Công Việt. Đề tài nghiên cứu chuyên khảo về một bộ môn mới: ấn chương (con dấu). Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương mở đầu: Khái lược về ấn chương Việt Nam nói chung và ấn chương trong hệ thống hành chính nói riêng. Chương I: Ấn chương trong trong hệ thống hành chính Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1830. Chương 2:  Ấn chương trong trong hệ thống hành chính Việt Nam từ năm 1831 đến năm 1883. Chương 3:  Ấn chương trong trong hệ thống hành chính Việt Nam từ năm 1883 đến năm 1945. 
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam