Những vấn đề cấp bách về tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số của nước ta hiện nay (Khảo sát tại Tây Nguyên và vùng núi phía Bắc)

Bộ

Đỗ Quang Hưng

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

03/08/2012 - 24/04/2024

Tôn giáo

Nội dung:

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.

(Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Quang Hưng)

Các tin khác

Những vấn đề cấp bách về tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số của nước ta hiện nay (Khảo sát tại Tây Nguyên và vùng núi phía Bắc)

Bộ

Đỗ Quang Hưng

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

03/08/2012 - 24/04/2024

Tôn giáo

Nội dung:

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.

(Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Quang Hưng)

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam