Nhìn lại 55 năm nghiên cứu triết học ở Việt Nam

Bộ

Nguyễn Trọng Chuẩn

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

03/08/2012 - 16/04/2024

Triết học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn. Đề tài đánh giá khái quát những vấn đề chủ yếu của triết học ở Việt Nam 55 năm qua: Lịch sử triết học; Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Triết học trong khoa học tự nhiên, công nghệ, môi trường và nghiên cứu lôgic học ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay; Thành quả và những vấn đề đặt ra.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn. Đề tài đánh giá khái quát những vấn đề chủ yếu của triết học ở Việt Nam 55 năm qua: Lịch sử triết học; Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Triết học trong khoa học tự nhiên, công nghệ, môi trường và nghiên cứu lôgic học ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay; Thành quả và những vấn đề đặt ra.

Các tin khác

Nhìn lại 55 năm nghiên cứu triết học ở Việt Nam

Bộ

Nguyễn Trọng Chuẩn

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

03/08/2012 - 16/04/2024

Triết học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn. Đề tài đánh giá khái quát những vấn đề chủ yếu của triết học ở Việt Nam 55 năm qua: Lịch sử triết học; Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Triết học trong khoa học tự nhiên, công nghệ, môi trường và nghiên cứu lôgic học ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay; Thành quả và những vấn đề đặt ra.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn. Đề tài đánh giá khái quát những vấn đề chủ yếu của triết học ở Việt Nam 55 năm qua: Lịch sử triết học; Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; Triết học trong khoa học tự nhiên, công nghệ, môi trường và nghiên cứu lôgic học ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay; Thành quả và những vấn đề đặt ra.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam