Những vấn đề lý luận và lịch sử kịch nửa sau thế kỷ XX

Bộ

Phan Trọng Thưởng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện văn học

01/01/1998 - 01/01/2000

Văn học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phan Trọng Thưởng. Đề tài đề cập đến những dấu hiệu và thành tựu của một nền kịch mới giai đoạn kháng chiến (1945 -1954); Văn học kịch thời kỳ 1954-1975 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Văn học kịch thời kỳ 1975-1985 và những vấn đề xã hội hậu chiến; Văn học kịch và những vấn đề.
Các tin khác

Những vấn đề lý luận và lịch sử kịch nửa sau thế kỷ XX

Bộ

Phan Trọng Thưởng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện văn học

01/01/1998 - 01/01/2000

Văn học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phan Trọng Thưởng. Đề tài đề cập đến những dấu hiệu và thành tựu của một nền kịch mới giai đoạn kháng chiến (1945 -1954); Văn học kịch thời kỳ 1954-1975 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Văn học kịch thời kỳ 1975-1985 và những vấn đề xã hội hậu chiến; Văn học kịch và những vấn đề.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam