Triết lý về sự phát triển ở Việt Nam

Bộ

Phạm Xuân Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/2000 - 13/04/2024

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình GS.TS. Phạm Xuân Nam. Chương trình tập trung nghiên cứu nhận thức về nội dung các khái niệm cái kinh tế và cái xã hội; phân tích một số lý thuyết và mô hình phát triển trên thế giới xét từ góc độ triết lý về mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội trong phát triển. Góp phần làm rõ và đề xuất một số quan điểm có ý nghĩa triết lý về sự kết hợp hài hòa giữa kinh tế và xã hội trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh CNH, HĐH ở Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay.

Chương trình nghiên cứu cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình GS.TS. Phạm Xuân Nam. Chương trình tập trung nghiên cứu nhận thức về nội dung các khái niệm cái kinh tế và cái xã hội; phân tích một số lý thuyết và mô hình phát triển trên thế giới xét từ góc độ triết lý về mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội trong phát triển. Góp phần làm rõ và đề xuất một số quan điểm có ý nghĩa triết lý về sự kết hợp hài hòa giữa kinh tế và xã hội trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh CNH, HĐH ở Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay.

Các tin khác

Triết lý về sự phát triển ở Việt Nam

Bộ

Phạm Xuân Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/2000 - 13/04/2024

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình GS.TS. Phạm Xuân Nam. Chương trình tập trung nghiên cứu nhận thức về nội dung các khái niệm cái kinh tế và cái xã hội; phân tích một số lý thuyết và mô hình phát triển trên thế giới xét từ góc độ triết lý về mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội trong phát triển. Góp phần làm rõ và đề xuất một số quan điểm có ý nghĩa triết lý về sự kết hợp hài hòa giữa kinh tế và xã hội trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh CNH, HĐH ở Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay.

Chương trình nghiên cứu cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình GS.TS. Phạm Xuân Nam. Chương trình tập trung nghiên cứu nhận thức về nội dung các khái niệm cái kinh tế và cái xã hội; phân tích một số lý thuyết và mô hình phát triển trên thế giới xét từ góc độ triết lý về mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội trong phát triển. Góp phần làm rõ và đề xuất một số quan điểm có ý nghĩa triết lý về sự kết hợp hài hòa giữa kinh tế và xã hội trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh CNH, HĐH ở Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam