Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc hiện nay

Bộ

Ngô Xuân Bình

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

03/08/2012 - 13/04/2024

Giáo dục

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Xuân Bình. Đề tài nghiên cứu những đặc điểm của cuộc cải cách giáo dục ở Hàn Quốc được bắt đầu từ những năm 90 (thế kỷ 20) cho đến nay. Dựa trên kết quả nghiên cứu đề xuất những gợi ý và kiến nghị nhằm thúc đẩy công cuộc cải cách giáo dục ở nước ta, hướng tới tạo ra một nguồn nhân lực có đủ trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Xuân Bình. Đề tài nghiên cứu những đặc điểm của cuộc cải cách giáo dục ở Hàn Quốc được bắt đầu từ những năm 90 (thế kỷ 20) cho đến nay. Dựa trên kết quả nghiên cứu đề xuất những gợi ý và kiến nghị nhằm thúc đẩy công cuộc cải cách giáo dục ở nước ta, hướng tới tạo ra một nguồn nhân lực có đủ trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá

Các tin khác

Cải cách giáo dục ở Hàn Quốc hiện nay

Bộ

Ngô Xuân Bình

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

03/08/2012 - 13/04/2024

Giáo dục

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Xuân Bình. Đề tài nghiên cứu những đặc điểm của cuộc cải cách giáo dục ở Hàn Quốc được bắt đầu từ những năm 90 (thế kỷ 20) cho đến nay. Dựa trên kết quả nghiên cứu đề xuất những gợi ý và kiến nghị nhằm thúc đẩy công cuộc cải cách giáo dục ở nước ta, hướng tới tạo ra một nguồn nhân lực có đủ trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Xuân Bình. Đề tài nghiên cứu những đặc điểm của cuộc cải cách giáo dục ở Hàn Quốc được bắt đầu từ những năm 90 (thế kỷ 20) cho đến nay. Dựa trên kết quả nghiên cứu đề xuất những gợi ý và kiến nghị nhằm thúc đẩy công cuộc cải cách giáo dục ở nước ta, hướng tới tạo ra một nguồn nhân lực có đủ trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam