Dự báo tình hình kinh tế khu vực Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI

Bộ

Phạm Đức Thành

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2000 - 13/04/2024

Kinh tế

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Phạm Đức Thành. Nhiệm vụ đề cập đến thực trạng kinh tế khu vực Đông Nam Á; Xu hướng phát triển kinh tế khu vực những năm tới; Dự báo xu hướng phát triển kinh tế của từng nước trong khu vực.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Phạm Đức Thành. Nhiệm vụ đề cập đến thực trạng kinh tế khu vực Đông Nam Á; Xu hướng phát triển kinh tế khu vực những năm tới; Dự báo xu hướng phát triển kinh tế của từng nước trong khu vực.

Các tin khác

Dự báo tình hình kinh tế khu vực Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI

Bộ

Phạm Đức Thành

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2000 - 13/04/2024

Kinh tế

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Phạm Đức Thành. Nhiệm vụ đề cập đến thực trạng kinh tế khu vực Đông Nam Á; Xu hướng phát triển kinh tế khu vực những năm tới; Dự báo xu hướng phát triển kinh tế của từng nước trong khu vực.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Phạm Đức Thành. Nhiệm vụ đề cập đến thực trạng kinh tế khu vực Đông Nam Á; Xu hướng phát triển kinh tế khu vực những năm tới; Dự báo xu hướng phát triển kinh tế của từng nước trong khu vực.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam