Sự điều chỉnh chính sách của Cộng hoà Ấn Độ từ 1991 đến nay

Bộ

Trần Thị Lý

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/1999 - 01/01/2000

Chính sách

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Lý. Đề tài đề cập đến những nguyên nhân dẫn đến sự điều chỉnh chính sách của Cộng hoà Ấn Độ; Cải cách kinh tế; Điều chỉnh chính sách đối ngoại; Những thành tựu sau 10 năm điều chỉnh chính sách.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Lý. Đề tài đề cập đến những nguyên nhân dẫn đến sự điều chỉnh chính sách của Cộng hoà Ấn Độ; Cải cách kinh tế; Điều chỉnh chính sách đối ngoại; Những thành tựu sau 10 năm điều chỉnh chính sách.

Các tin khác

Sự điều chỉnh chính sách của Cộng hoà Ấn Độ từ 1991 đến nay

Bộ

Trần Thị Lý

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/1999 - 01/01/2000

Chính sách

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Lý. Đề tài đề cập đến những nguyên nhân dẫn đến sự điều chỉnh chính sách của Cộng hoà Ấn Độ; Cải cách kinh tế; Điều chỉnh chính sách đối ngoại; Những thành tựu sau 10 năm điều chỉnh chính sách.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Lý. Đề tài đề cập đến những nguyên nhân dẫn đến sự điều chỉnh chính sách của Cộng hoà Ấn Độ; Cải cách kinh tế; Điều chỉnh chính sách đối ngoại; Những thành tựu sau 10 năm điều chỉnh chính sách.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam