Điều tra cơ bản về tâm lý nông dân trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường

Bộ

Đỗ Long

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1998 - 01/01/2000

Tâm lý học

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Long. Dự án khảo sát thực trạng biến đổi tâm lý nông dân Việt Nam do tác động của cơ chế thị trường. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị với Đảng và Nhà nước góp phần vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy nông dân nước ta phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở một trình độ cao hơn.
Các tin khác

Điều tra cơ bản về tâm lý nông dân trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường

Bộ

Đỗ Long

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1998 - 01/01/2000

Tâm lý học

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Long. Dự án khảo sát thực trạng biến đổi tâm lý nông dân Việt Nam do tác động của cơ chế thị trường. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị với Đảng và Nhà nước góp phần vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy nông dân nước ta phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở một trình độ cao hơn.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam