Bước đầu sưu tầm và nghiên cứu về lịch sử chữ Quốc ngữ

Bộ

Lý Toàn Thắng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Ngôn ngữ học

01/01/1996 - 01/01/1998

Ngôn ngữ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lý Toàn Thắng. Đề tài sưu tầm tư liệu để xây dựng một bộ tư liệu cơ bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người muốn tiếp cận và đi sâu nghiên cứu lịch sử chữ Quốc ngữ cũng như những vấn đề về lịch sử, tôn giáo, văn học, văn hoá… Khảo sát, giới thiệu và nghiên cứu lịch sử chữ Quốc ngữ trong một số tài liệu mới sưu tầm được. Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt một số tài liệu mới và quan trọng đối với việc nghiên cứu lịch sử chữ Quốc ngữ mà công trình sưu tầm được.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lý Toàn Thắng. Đề tài sưu tầm tư liệu để xây dựng một bộ tư liệu cơ bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người muốn tiếp cận và đi sâu nghiên cứu lịch sử chữ Quốc ngữ cũng như những vấn đề về lịch sử, tôn giáo, văn học, văn hoá… Khảo sát, giới thiệu và nghiên cứu lịch sử chữ Quốc ngữ trong một số tài liệu mới sưu tầm được. Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt một số tài liệu mới và quan trọng đối với việc nghiên cứu lịch sử chữ Quốc ngữ mà công trình sưu tầm được.

Các tin khác

Bước đầu sưu tầm và nghiên cứu về lịch sử chữ Quốc ngữ

Bộ

Lý Toàn Thắng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Ngôn ngữ học

01/01/1996 - 01/01/1998

Ngôn ngữ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lý Toàn Thắng. Đề tài sưu tầm tư liệu để xây dựng một bộ tư liệu cơ bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người muốn tiếp cận và đi sâu nghiên cứu lịch sử chữ Quốc ngữ cũng như những vấn đề về lịch sử, tôn giáo, văn học, văn hoá… Khảo sát, giới thiệu và nghiên cứu lịch sử chữ Quốc ngữ trong một số tài liệu mới sưu tầm được. Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt một số tài liệu mới và quan trọng đối với việc nghiên cứu lịch sử chữ Quốc ngữ mà công trình sưu tầm được.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lý Toàn Thắng. Đề tài sưu tầm tư liệu để xây dựng một bộ tư liệu cơ bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người muốn tiếp cận và đi sâu nghiên cứu lịch sử chữ Quốc ngữ cũng như những vấn đề về lịch sử, tôn giáo, văn học, văn hoá… Khảo sát, giới thiệu và nghiên cứu lịch sử chữ Quốc ngữ trong một số tài liệu mới sưu tầm được. Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt một số tài liệu mới và quan trọng đối với việc nghiên cứu lịch sử chữ Quốc ngữ mà công trình sưu tầm được.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam