Văn hoá dân gian Tày, Nùng ở Việt Nam

Bộ

Hà Đình Thành

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

01/01/1999 - 16/04/2024

Văn hoá dân gian

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hà Đình Thành. Đề tài tập trung nghiên cứu văn học dân gian, nghệ thuật tạo hình dân gian, nghệ thuật biểu diễn dân gian, tri thức dân gian, tín ngưỡng và lễ hội.
Các tin khác

Văn hoá dân gian Tày, Nùng ở Việt Nam

Bộ

Hà Đình Thành

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

01/01/1999 - 16/04/2024

Văn hoá dân gian

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hà Đình Thành. Đề tài tập trung nghiên cứu văn học dân gian, nghệ thuật tạo hình dân gian, nghệ thuật biểu diễn dân gian, tri thức dân gian, tín ngưỡng và lễ hội.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam