Triết lý đạo đức và pháp luật trên con đường phát triển của xã hội Việt Nam

Bộ

Phạm Xuân Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1999 - 21/04/2024

Pháp luật, Đạo đức

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Phạm Xuân Nam. Đề tài nhìn lại nguồn gốc và vai trò của đạo đức và pháp luật trong lịch sử phát triển xã hội. Những đặc điểm của triết lý đạo đức và pháp luật trong truyền thống văn hoá Việt Nam. Vấn đề  đạo đức và pháp luật trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong thực tiễn xã hội ta từ Cách mạng tháng Tám 1945. Thực trạng đạo đức và việc thực thi pháp luật trong xã hội ta ngày nay. Vai trò của đạo đức và pháp luật trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Phạm Xuân Nam. Đề tài nhìn lại nguồn gốc và vai trò của đạo đức và pháp luật trong lịch sử phát triển xã hội. Những đặc điểm của triết lý đạo đức và pháp luật trong truyền thống văn hoá Việt Nam. Vấn đề  đạo đức và pháp luật trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong thực tiễn xã hội ta từ Cách mạng tháng Tám 1945. Thực trạng đạo đức và việc thực thi pháp luật trong xã hội ta ngày nay. Vai trò của đạo đức và pháp luật trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Các tin khác

Triết lý đạo đức và pháp luật trên con đường phát triển của xã hội Việt Nam

Bộ

Phạm Xuân Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1999 - 21/04/2024

Pháp luật, Đạo đức

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Phạm Xuân Nam. Đề tài nhìn lại nguồn gốc và vai trò của đạo đức và pháp luật trong lịch sử phát triển xã hội. Những đặc điểm của triết lý đạo đức và pháp luật trong truyền thống văn hoá Việt Nam. Vấn đề  đạo đức và pháp luật trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong thực tiễn xã hội ta từ Cách mạng tháng Tám 1945. Thực trạng đạo đức và việc thực thi pháp luật trong xã hội ta ngày nay. Vai trò của đạo đức và pháp luật trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Phạm Xuân Nam. Đề tài nhìn lại nguồn gốc và vai trò của đạo đức và pháp luật trong lịch sử phát triển xã hội. Những đặc điểm của triết lý đạo đức và pháp luật trong truyền thống văn hoá Việt Nam. Vấn đề  đạo đức và pháp luật trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong thực tiễn xã hội ta từ Cách mạng tháng Tám 1945. Thực trạng đạo đức và việc thực thi pháp luật trong xã hội ta ngày nay. Vai trò của đạo đức và pháp luật trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam