Phác thảo chân dung nhân cách thanh niên nghiện ma tuý ở Hà Nội

Bộ

Trần Hiệp

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1997 - 01/01/1999

Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Trần Hiệp. Từ góc độ tâm lý học, tìm ra những nhân tố chủ quan dẫn thanh niên đến nghiện ma túy cũng như những nhân tố chủ quan của việc cai nghiện ma tuý, giúp gia đình, nhà trường và xã hội xác định được những biện pháp hữu hiệu trong quá trình phối hợp nhiều biện pháp để giúp đỡ thanh niên cai nghiện và chống tái nghiện có hiệu quả.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Trần Hiệp. Từ góc độ tâm lý học, tìm ra những nhân tố chủ quan dẫn thanh niên đến nghiện ma túy cũng như những nhân tố chủ quan của việc cai nghiện ma tuý, giúp gia đình, nhà trường và xã hội xác định được những biện pháp hữu hiệu trong quá trình phối hợp nhiều biện pháp để giúp đỡ thanh niên cai nghiện và chống tái nghiện có hiệu quả.

Các tin khác

Phác thảo chân dung nhân cách thanh niên nghiện ma tuý ở Hà Nội

Bộ

Trần Hiệp

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1997 - 01/01/1999

Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Trần Hiệp. Từ góc độ tâm lý học, tìm ra những nhân tố chủ quan dẫn thanh niên đến nghiện ma túy cũng như những nhân tố chủ quan của việc cai nghiện ma tuý, giúp gia đình, nhà trường và xã hội xác định được những biện pháp hữu hiệu trong quá trình phối hợp nhiều biện pháp để giúp đỡ thanh niên cai nghiện và chống tái nghiện có hiệu quả.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Trần Hiệp. Từ góc độ tâm lý học, tìm ra những nhân tố chủ quan dẫn thanh niên đến nghiện ma túy cũng như những nhân tố chủ quan của việc cai nghiện ma tuý, giúp gia đình, nhà trường và xã hội xác định được những biện pháp hữu hiệu trong quá trình phối hợp nhiều biện pháp để giúp đỡ thanh niên cai nghiện và chống tái nghiện có hiệu quả.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam