Thời đại kim khí ở vùng núi phía bắc Việt Nam

Bộ

Trịnh Sinh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khảo cổ học

01/01/1997 - 01/01/1999

Khảo cổ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Trịnh Sinh. Đề tài hệ thống hoá các tài liệu khảo cổ và tài liệu đã nghiên cứu ở miền núi phía bắc. Với những tài liệu được hệ thống hoá, thu thập đầy đủ sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu hôm nay và thế hệ mai sau có được các sưu tập tốt nhất phục vụ các chuyên đề nghiên cứu, giúp các nhà quản lý văn hoá có những căn cứ chắc chắn để giữ gìn di sản văn hoá của các dân tộc miền núi phía bắc.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Trịnh Sinh. Đề tài hệ thống hoá các tài liệu khảo cổ và tài liệu đã nghiên cứu ở miền núi phía bắc. Với những tài liệu được hệ thống hoá, thu thập đầy đủ sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu hôm nay và thế hệ mai sau có được các sưu tập tốt nhất phục vụ các chuyên đề nghiên cứu, giúp các nhà quản lý văn hoá có những căn cứ chắc chắn để giữ gìn di sản văn hoá của các dân tộc miền núi phía bắc.

Các tin khác

Thời đại kim khí ở vùng núi phía bắc Việt Nam

Bộ

Trịnh Sinh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khảo cổ học

01/01/1997 - 01/01/1999

Khảo cổ học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Trịnh Sinh. Đề tài hệ thống hoá các tài liệu khảo cổ và tài liệu đã nghiên cứu ở miền núi phía bắc. Với những tài liệu được hệ thống hoá, thu thập đầy đủ sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu hôm nay và thế hệ mai sau có được các sưu tập tốt nhất phục vụ các chuyên đề nghiên cứu, giúp các nhà quản lý văn hoá có những căn cứ chắc chắn để giữ gìn di sản văn hoá của các dân tộc miền núi phía bắc.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Trịnh Sinh. Đề tài hệ thống hoá các tài liệu khảo cổ và tài liệu đã nghiên cứu ở miền núi phía bắc. Với những tài liệu được hệ thống hoá, thu thập đầy đủ sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu hôm nay và thế hệ mai sau có được các sưu tập tốt nhất phục vụ các chuyên đề nghiên cứu, giúp các nhà quản lý văn hoá có những căn cứ chắc chắn để giữ gìn di sản văn hoá của các dân tộc miền núi phía bắc.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam