Từ điển văn học Đông Nam Á

Bộ

Nguyễn Đức Ninh

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

03/08/2012 - 21/05/2024

Văn học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, PGS.TS. Nguyễn Đức Ninh chủ nhiệm đề tài. Dựa trên cơ sở nghiên cứu văn học Đông Nam Á để biên soạn Từ điển văn học Đông Nam Á mang tính phổ thông ngắn gọn. Từ điển cung cấp đến mức tối đa mọi khía cạnh, mọi phương diện của diện mạo văn học từng quốc gia Đông Nam Á, đem lại cho bạn đọc một bức tranh văn học phong phú, đa dạng của khu vực này.

Đề tài khoa học cấp Bộ, PGS.TS. Nguyễn Đức Ninh chủ nhiệm đề tài. Dựa trên cơ sở nghiên cứu văn học Đông Nam Á để biên soạn Từ điển văn học Đông Nam Á mang tính phổ thông ngắn gọn. Từ điển cung cấp đến mức tối đa mọi khía cạnh, mọi phương diện của diện mạo văn học từng quốc gia Đông Nam Á, đem lại cho bạn đọc một bức tranh văn học phong phú, đa dạng của khu vực này.

Các tin khác

Từ điển văn học Đông Nam Á

Bộ

Nguyễn Đức Ninh

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

03/08/2012 - 21/05/2024

Văn học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, PGS.TS. Nguyễn Đức Ninh chủ nhiệm đề tài. Dựa trên cơ sở nghiên cứu văn học Đông Nam Á để biên soạn Từ điển văn học Đông Nam Á mang tính phổ thông ngắn gọn. Từ điển cung cấp đến mức tối đa mọi khía cạnh, mọi phương diện của diện mạo văn học từng quốc gia Đông Nam Á, đem lại cho bạn đọc một bức tranh văn học phong phú, đa dạng của khu vực này.

Đề tài khoa học cấp Bộ, PGS.TS. Nguyễn Đức Ninh chủ nhiệm đề tài. Dựa trên cơ sở nghiên cứu văn học Đông Nam Á để biên soạn Từ điển văn học Đông Nam Á mang tính phổ thông ngắn gọn. Từ điển cung cấp đến mức tối đa mọi khía cạnh, mọi phương diện của diện mạo văn học từng quốc gia Đông Nam Á, đem lại cho bạn đọc một bức tranh văn học phong phú, đa dạng của khu vực này.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam