Di dân tự phát của các dân tộc thiểu số từ miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên

Bộ

Khổng Diễn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Dân tộc học

01/01/1996 - 01/01/1998

Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Khổng Diễn. Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá một cách khách quan, tương đối toàn diện từ nguyên nhân đến quá trình di cư, đời sống của người dân, những tác động cả tích cực và tiêu cực, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, làm căn cứ giúp cho các cơ quan hoạch định chính sách có thêm tư liệu trong việc đề ra các chủ trương chính sách về dân tộc, miền núi được sát thực hơn.
Các tin khác

Di dân tự phát của các dân tộc thiểu số từ miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên

Bộ

Khổng Diễn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Dân tộc học

01/01/1996 - 01/01/1998

Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Khổng Diễn. Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá một cách khách quan, tương đối toàn diện từ nguyên nhân đến quá trình di cư, đời sống của người dân, những tác động cả tích cực và tiêu cực, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, làm căn cứ giúp cho các cơ quan hoạch định chính sách có thêm tư liệu trong việc đề ra các chủ trương chính sách về dân tộc, miền núi được sát thực hơn.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam