Khảo sát thực trạng văn hoá lễ hội truyền thống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ, trong xã hội hiện nay

Bộ

Nguyễn Quang Lê

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

01/01/1997 - 01/01/1999

Văn hoá, Lễ hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Quang Lê. Đề tài khái quát chung về thực trạng văn hoá lễ hội truyền thống trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Khảo sát thực trạng một số lễ hội tiêu biểu ở đồng bằng Bắc Bộ.
Các tin khác

Khảo sát thực trạng văn hoá lễ hội truyền thống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ, trong xã hội hiện nay

Bộ

Nguyễn Quang Lê

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

01/01/1997 - 01/01/1999

Văn hoá, Lễ hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Quang Lê. Đề tài khái quát chung về thực trạng văn hoá lễ hội truyền thống trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Khảo sát thực trạng một số lễ hội tiêu biểu ở đồng bằng Bắc Bộ.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam