Những cơ sở lý luận và các phương pháp nghiên cứu tội phạm học ở Việt Nam

Bộ

Phạm Hồng Hải

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1998 - 01/01/1999

Tội phạm học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Phạm Hồng Hải. Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu tội phạm học ở nước ta hiện nay. Xây dựng phương pháp luận và hệ thống các phương pháp cụ thể khi nghiên cứu các đối tượng của tội phạm học. Đề xuất định hướng nghiên cứu và các mô hình tổ chức nghiên cứu tội phạm học ở nước ta trong điều kiện hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Phạm Hồng Hải. Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu tội phạm học ở nước ta hiện nay. Xây dựng phương pháp luận và hệ thống các phương pháp cụ thể khi nghiên cứu các đối tượng của tội phạm học. Đề xuất định hướng nghiên cứu và các mô hình tổ chức nghiên cứu tội phạm học ở nước ta trong điều kiện hiện nay.

Các tin khác

Những cơ sở lý luận và các phương pháp nghiên cứu tội phạm học ở Việt Nam

Bộ

Phạm Hồng Hải

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1998 - 01/01/1999

Tội phạm học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Phạm Hồng Hải. Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu tội phạm học ở nước ta hiện nay. Xây dựng phương pháp luận và hệ thống các phương pháp cụ thể khi nghiên cứu các đối tượng của tội phạm học. Đề xuất định hướng nghiên cứu và các mô hình tổ chức nghiên cứu tội phạm học ở nước ta trong điều kiện hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Phạm Hồng Hải. Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu tội phạm học ở nước ta hiện nay. Xây dựng phương pháp luận và hệ thống các phương pháp cụ thể khi nghiên cứu các đối tượng của tội phạm học. Đề xuất định hướng nghiên cứu và các mô hình tổ chức nghiên cứu tội phạm học ở nước ta trong điều kiện hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam