Một số vấn đề dân số và phát triển tộc người Chứt thuộc tỉnh Quảng Bình

Bộ

Đỗ Thịnh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển

01/01/1999 - 21/04/2024

Dân số

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Đỗ Thịnh. Đề tài tìm hiểu về các mặt dân số và phát triển của tộc người Chứt từ đó đề xuất, kiến nghị các chính sách chương trình thích hợp, các giải pháp về dân số và phát triển đối với tộc người Chứt, gợi mở sự tiếp tục nghiên cứu đối với các tộc người thiểu số khác.
Các tin khác

Một số vấn đề dân số và phát triển tộc người Chứt thuộc tỉnh Quảng Bình

Bộ

Đỗ Thịnh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển

01/01/1999 - 21/04/2024

Dân số

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Đỗ Thịnh. Đề tài tìm hiểu về các mặt dân số và phát triển của tộc người Chứt từ đó đề xuất, kiến nghị các chính sách chương trình thích hợp, các giải pháp về dân số và phát triển đối với tộc người Chứt, gợi mở sự tiếp tục nghiên cứu đối với các tộc người thiểu số khác.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam