Quan hệ Việt Nam – Thái Lan từ sau chiến tranh lạnh đến nay

Bộ

Nguyễn Tương Lai

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/1999 - 01/01/2000

Chiến tranh lạnh

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Nguyễn Tương Lai. Đề tài  tập trung nghiên cứu những vấn đề thiết yếu quan hệ Việt Nam – Thái Lan. Phân tích và đánh giá những thực trạng 10 năm của mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế. Những thách thức và triển vọng trong quan hệ Việt Nam – Thái Lan khi bước vào thế kỷ XXI.
Các tin khác

Quan hệ Việt Nam – Thái Lan từ sau chiến tranh lạnh đến nay

Bộ

Nguyễn Tương Lai

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/1999 - 01/01/2000

Chiến tranh lạnh

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Nguyễn Tương Lai. Đề tài  tập trung nghiên cứu những vấn đề thiết yếu quan hệ Việt Nam – Thái Lan. Phân tích và đánh giá những thực trạng 10 năm của mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế. Những thách thức và triển vọng trong quan hệ Việt Nam – Thái Lan khi bước vào thế kỷ XXI.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam