Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản những năm 90 và triển vọng

Bộ

Vũ Văn Hà

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/1999 - 01/01/2000

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Vũ Văn Hà. Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trong những năm 90, phân tích những nhân tố đã và đang chi phối quan hệ này; từ đó đưa ra những dự báo về triển vọng phát triển và nêu lên một số kiến nghị, giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản phù hợp với xu thế Việt Nam đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Các tin khác

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản những năm 90 và triển vọng

Bộ

Vũ Văn Hà

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/1999 - 01/01/2000

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Vũ Văn Hà. Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trong những năm 90, phân tích những nhân tố đã và đang chi phối quan hệ này; từ đó đưa ra những dự báo về triển vọng phát triển và nêu lên một số kiến nghị, giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản phù hợp với xu thế Việt Nam đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam