Các giải pháp tâm lý xã hội trong vấn đề thải rác ở thành phố Hà Nội

Bộ

Đỗ Long

Viện Tâm lý học

Viện Tâm lý học

03/08/2012 - 13/04/2024

Tâm lý học, Môi trường

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Long. Đề tài nghiên cứu thực trạng hành vi thải rác của một số tầng lớp dân cư tại một số địa bàn điển hình ở Hà Nội; Xác định thực trạng tác động của các thành tố tâm lý xã hội đối với hành vi thải rác; Đề xuất các giải pháp tâm lý xã hội đối với hành vi thải rác hợp vệ sinh của người dân Hà Nội.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Long. Đề tài nghiên cứu thực trạng hành vi thải rác của một số tầng lớp dân cư tại một số địa bàn điển hình ở Hà Nội; Xác định thực trạng tác động của các thành tố tâm lý xã hội đối với hành vi thải rác; Đề xuất các giải pháp tâm lý xã hội đối với hành vi thải rác hợp vệ sinh của người dân Hà Nội.

Các tin khác

Các giải pháp tâm lý xã hội trong vấn đề thải rác ở thành phố Hà Nội

Bộ

Đỗ Long

Viện Tâm lý học

Viện Tâm lý học

03/08/2012 - 13/04/2024

Tâm lý học, Môi trường

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Long. Đề tài nghiên cứu thực trạng hành vi thải rác của một số tầng lớp dân cư tại một số địa bàn điển hình ở Hà Nội; Xác định thực trạng tác động của các thành tố tâm lý xã hội đối với hành vi thải rác; Đề xuất các giải pháp tâm lý xã hội đối với hành vi thải rác hợp vệ sinh của người dân Hà Nội.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Đỗ Long. Đề tài nghiên cứu thực trạng hành vi thải rác của một số tầng lớp dân cư tại một số địa bàn điển hình ở Hà Nội; Xác định thực trạng tác động của các thành tố tâm lý xã hội đối với hành vi thải rác; Đề xuất các giải pháp tâm lý xã hội đối với hành vi thải rác hợp vệ sinh của người dân Hà Nội.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam