Pháp luật thương mại Mỹ trong quan hệ thương mại Việt - Mỹ hiện nay (Báo cáo phúc trình)

Bộ

Nguyễn Như Phát

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1999 - 21/04/2024

Luật Thương mạị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Như Phát. Thông qua nghiên cứu so sánh, đề tài góp phần tạo thêm cơ sở lý luận và thực tiễn minh chứng cho vai trò và vị trí của pháp luật thương mại trong hệ thống pháp luật của cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay, đặc biệt là mối quan hệ với luật dân sự và luật kinh tế. Hơn nữa, đề tài hoạch định được cơ sở lý luận và thực tiễn của việc điều chỉnh pháp lý những vấn đề thuộc nội dung của luật thương mại nói chung để hiểu rõ hơn những vấn đề cơ bản của luật thương mại nước ta. Phát hiện những lỗ hổng trong luật thương mại và xuất phát từ nhu cầu điều chỉnh pháp luật thương mại ở nước ta hiện nay, đề xuất phương hướng phát triển pháp luật thương mại phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường ở nước ta. Nghiên cứu pháp luật nước ngoài là tiền đề để nghiên cứu so sánh nên qua đó, đề tài cũng sẽ tạo ra bức tranh thông tin chung về pháp luật thương mại trên thế giới.
Các tin khác

Pháp luật thương mại Mỹ trong quan hệ thương mại Việt - Mỹ hiện nay (Báo cáo phúc trình)

Bộ

Nguyễn Như Phát

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1999 - 21/04/2024

Luật Thương mạị

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Như Phát. Thông qua nghiên cứu so sánh, đề tài góp phần tạo thêm cơ sở lý luận và thực tiễn minh chứng cho vai trò và vị trí của pháp luật thương mại trong hệ thống pháp luật của cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay, đặc biệt là mối quan hệ với luật dân sự và luật kinh tế. Hơn nữa, đề tài hoạch định được cơ sở lý luận và thực tiễn của việc điều chỉnh pháp lý những vấn đề thuộc nội dung của luật thương mại nói chung để hiểu rõ hơn những vấn đề cơ bản của luật thương mại nước ta. Phát hiện những lỗ hổng trong luật thương mại và xuất phát từ nhu cầu điều chỉnh pháp luật thương mại ở nước ta hiện nay, đề xuất phương hướng phát triển pháp luật thương mại phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường ở nước ta. Nghiên cứu pháp luật nước ngoài là tiền đề để nghiên cứu so sánh nên qua đó, đề tài cũng sẽ tạo ra bức tranh thông tin chung về pháp luật thương mại trên thế giới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam