Điều tra nhận thức cơ bản của đồng bào các dân tộc về công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1998 - 01/01/2002

Dân tộc, Công nghiệp hóa

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, do Viện Tâm lý học thực hiện. Dự án nhằm làm rõ được thực trạng nhận thức cơ bản của đồng bào các dân tộc, nguyện vọng, tâm trạng, tình cảm, định hướng của đồng bào có liên quan đến công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trên cơ sở tư liệu, dữ kiện về thực trạng nhận thức sẽ tổ chức nghiên cứu theo chuyên đề phục vụ cho việc hoạch định các chính sách kinh tế, xã hội, cũng như công tác quản lý việc thực hiện các chính sách đó sao cho phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, từng dân tộc, đồng thời có những chủ trương và giải pháp sát hợp với điều kiện thực tế, góp phần vào sự phát triển đất nước.
Các tin khác

Điều tra nhận thức cơ bản của đồng bào các dân tộc về công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Bộ

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1998 - 01/01/2002

Dân tộc, Công nghiệp hóa

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, do Viện Tâm lý học thực hiện. Dự án nhằm làm rõ được thực trạng nhận thức cơ bản của đồng bào các dân tộc, nguyện vọng, tâm trạng, tình cảm, định hướng của đồng bào có liên quan đến công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trên cơ sở tư liệu, dữ kiện về thực trạng nhận thức sẽ tổ chức nghiên cứu theo chuyên đề phục vụ cho việc hoạch định các chính sách kinh tế, xã hội, cũng như công tác quản lý việc thực hiện các chính sách đó sao cho phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, từng dân tộc, đồng thời có những chủ trương và giải pháp sát hợp với điều kiện thực tế, góp phần vào sự phát triển đất nước.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam