Một số vấn đề văn học và ngôn ngữ các dân tộc hiện nay

Bộ

Huỳnh Vân

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1997 - 21/04/2024

Văn học, Ngôn ngữ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Huỳnh Vân. Đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề về ngôn ngữ và văn học các dân tộc ở các tỉnh phía Nam hiện nay.
Các tin khác

Một số vấn đề văn học và ngôn ngữ các dân tộc hiện nay

Bộ

Huỳnh Vân

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1997 - 21/04/2024

Văn học, Ngôn ngữ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài Huỳnh Vân. Đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề về ngôn ngữ và văn học các dân tộc ở các tỉnh phía Nam hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam