Đổi mới nhận thức về lịch sử phát triển của học thuyết Mác

Bộ

Phạm Như Cương

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1996 - 13/04/2024

Triết học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Phạm Như Cương. Đề tài  tập trung nghiên cứu sự đổi mới nhận thức về lịch sử phát triển của học thuyết Mác; và tư tưởng của Lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước và sự nghiệp Đổi mới ở nước ta hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Phạm Như Cương. Đề tài  tập trung nghiên cứu sự đổi mới nhận thức về lịch sử phát triển của học thuyết Mác; và tư tưởng của Lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước và sự nghiệp Đổi mới nước ta hiện nay.

Các tin khác

Đổi mới nhận thức về lịch sử phát triển của học thuyết Mác

Bộ

Phạm Như Cương

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1996 - 13/04/2024

Triết học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Phạm Như Cương. Đề tài  tập trung nghiên cứu sự đổi mới nhận thức về lịch sử phát triển của học thuyết Mác; và tư tưởng của Lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước và sự nghiệp Đổi mới ở nước ta hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Phạm Như Cương. Đề tài  tập trung nghiên cứu sự đổi mới nhận thức về lịch sử phát triển của học thuyết Mác; và tư tưởng của Lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước và sự nghiệp Đổi mới nước ta hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam