Lịch sử tư tưởng Việt Nam

Bộ

Nguyễn Tài Thư

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Triết học

03/08/2012 - 21/05/2024

Triết học, Lịch sử

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Tài Thư. Đề tài nêu hình thái lý luận của thế giới quan, xã hội quan và nhân sinh quan cùng những tư tưởng cơ bản về triết học, chính trị - xã hội của người Việt Nam đương thời nhằm thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản của thời đại là độc lập dân tộc và dân chủ xã hội, từ đó chứng minh cho tư tưởng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX là sản phẩm tất yếu của các cuộc vận động cách mạng ở Việt Nam, của quá trình thay cũ đổi mới của chế độ xã hội, của sự phát triển thế giới quan khái quát, là hệ quả của sự giao thoa văn hóa tư tưởng Đông – Tây trong sự nghiệp phản đế và phản phong của dân tộc, là thành quả tất yếu của việc vận dụng và phát triển của chủ nghĩa Mác- Lênin cũng như hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam của Đảng ta.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Tài Thư. Đề tài nêu hình thái lý luận của thế giới quan, xã hội quan và nhân sinh quan cùng những tư tưởng cơ bản về triết học, chính trị - xã hội của người Việt Nam đương thời nhằm thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản của thời đại là độc lập dân tộc và dân chủ xã hội, từ đó chứng minh cho tư tưởng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX là sản phẩm tất yếu của các cuộc vận động cách mạng ở Việt Nam, của quá trình thay cũ đổi mới của chế độ xã hội, của sự phát triển thế giới quan khái quát, là hệ quả của sự giao thoa văn hóa tư tưởng Đông – Tây trong sự nghiệp phản đế và phản phong của dân tộc, là thành quả tất yếu của việc vận dụng và phát triển của chủ nghĩa Mác- Lênin cũng như hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam của Đảng ta.

Các tin khác

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

Bộ

Nguyễn Tài Thư

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Triết học

03/08/2012 - 21/05/2024

Triết học, Lịch sử

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Tài Thư. Đề tài nêu hình thái lý luận của thế giới quan, xã hội quan và nhân sinh quan cùng những tư tưởng cơ bản về triết học, chính trị - xã hội của người Việt Nam đương thời nhằm thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản của thời đại là độc lập dân tộc và dân chủ xã hội, từ đó chứng minh cho tư tưởng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX là sản phẩm tất yếu của các cuộc vận động cách mạng ở Việt Nam, của quá trình thay cũ đổi mới của chế độ xã hội, của sự phát triển thế giới quan khái quát, là hệ quả của sự giao thoa văn hóa tư tưởng Đông – Tây trong sự nghiệp phản đế và phản phong của dân tộc, là thành quả tất yếu của việc vận dụng và phát triển của chủ nghĩa Mác- Lênin cũng như hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam của Đảng ta.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Tài Thư. Đề tài nêu hình thái lý luận của thế giới quan, xã hội quan và nhân sinh quan cùng những tư tưởng cơ bản về triết học, chính trị - xã hội của người Việt Nam đương thời nhằm thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản của thời đại là độc lập dân tộc và dân chủ xã hội, từ đó chứng minh cho tư tưởng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX là sản phẩm tất yếu của các cuộc vận động cách mạng ở Việt Nam, của quá trình thay cũ đổi mới của chế độ xã hội, của sự phát triển thế giới quan khái quát, là hệ quả của sự giao thoa văn hóa tư tưởng Đông – Tây trong sự nghiệp phản đế và phản phong của dân tộc, là thành quả tất yếu của việc vận dụng và phát triển của chủ nghĩa Mác- Lênin cũng như hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam của Đảng ta.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam