Biến đổi xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bộ

Trịnh Duy Luân

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Xã Hội Học

01/01/2000 - 24/04/2024

Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Trịnh Duy Luân. Đề tài phân tích tổng quan tình hình biến đổi xã hội trong 15 năm đầu thực hiện Đổi mới (chủ yếu là thập niên 1990); Xây dựng hệ thống chỉ báo trên cơ sở các chỉ báo hiện có và các chỉ báo mới theo một hệ thống thống nhất, có thể sử dụng trong một thời kỳ dài. Áp dụng phân tích những biến đổi xã hội hiện nay, trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Xu hướng biến đổi xã hội trong thập niên đầu của thế kỷ XXI dưới tác động của các nhân tố mới; Đề xuất các kiến nghị có liên quan đến chính sách xã hội, hệ thống phúc lợi xã hội trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh CNH, HĐH.
Các tin khác

Biến đổi xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Bộ

Trịnh Duy Luân

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Xã Hội Học

01/01/2000 - 24/04/2024

Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Trịnh Duy Luân. Đề tài phân tích tổng quan tình hình biến đổi xã hội trong 15 năm đầu thực hiện Đổi mới (chủ yếu là thập niên 1990); Xây dựng hệ thống chỉ báo trên cơ sở các chỉ báo hiện có và các chỉ báo mới theo một hệ thống thống nhất, có thể sử dụng trong một thời kỳ dài. Áp dụng phân tích những biến đổi xã hội hiện nay, trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Xu hướng biến đổi xã hội trong thập niên đầu của thế kỷ XXI dưới tác động của các nhân tố mới; Đề xuất các kiến nghị có liên quan đến chính sách xã hội, hệ thống phúc lợi xã hội trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh CNH, HĐH.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam