Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường và các quy định về các tội phạm về môi trường

Bộ

Đào Trí Úc

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

03/08/2012 - 13/04/2024

Pháp luật, Môi trường

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH Đào Trí Úc. Nội dung nghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở nước ta thông qua việc đánh giá hiện trạng pháp luật bảo vệ môi trường, phân tích thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường và các nội dung cần được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để tạo cơ sở pháp lý cho mọi người dân được hưởng quyền sống trong môi trường trong lành và bảo đảm sự phát triển bền vững của quốc gia Việt Nam trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.

Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH Đào Trí Úc. Nội dung nghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở nước ta thông qua việc đánh giá hiện trạng pháp luật bảo vệ môi trường, phân tích thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường và các nội dung cần được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để tạo cơ sở pháp lý cho mọi người dân được hưởng quyền sống trong môi trường trong lành và bảo đảm sự phát triển bền vững của quốc gia Việt Nam trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.

Các tin khác

Hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường và các quy định về các tội phạm về môi trường

Bộ

Đào Trí Úc

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

03/08/2012 - 13/04/2024

Pháp luật, Môi trường

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH Đào Trí Úc. Nội dung nghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở nước ta thông qua việc đánh giá hiện trạng pháp luật bảo vệ môi trường, phân tích thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường và các nội dung cần được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để tạo cơ sở pháp lý cho mọi người dân được hưởng quyền sống trong môi trường trong lành và bảo đảm sự phát triển bền vững của quốc gia Việt Nam trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.

Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH Đào Trí Úc. Nội dung nghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở nước ta thông qua việc đánh giá hiện trạng pháp luật bảo vệ môi trường, phân tích thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường và các nội dung cần được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để tạo cơ sở pháp lý cho mọi người dân được hưởng quyền sống trong môi trường trong lành và bảo đảm sự phát triển bền vững của quốc gia Việt Nam trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam