Dự án điều tra cơ bản các nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh vùng Đông Nam Bộ

Bộ

Nguyễn Thế Nghĩa

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1999 - 01/01/2000

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án TS.Nguyễn Thế Nghĩa. Dự án điều tra, thu thập thông tin, lập ngân hàng dữ liệu về các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá nguồn lực và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của vùng giai đoạn 1996 – 1999; Khuyến nghị một số vấn đề cần được quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2000-2010 nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực mang tính lợi thế của vùng.

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án TS.Nguyễn Thế Nghĩa. Dự án điều tra, thu thập thông tin, lập ngân hàng dữ liệu về các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá nguồn lực và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của vùng giai đoạn 1996 – 1999; Khuyến nghị một số vấn đề cần được quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2000-2010 nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực mang tính lợi thế của vùng.

Các tin khác

Dự án điều tra cơ bản các nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh vùng Đông Nam Bộ

Bộ

Nguyễn Thế Nghĩa

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Khoa học xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

01/01/1999 - 01/01/2000

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án TS.Nguyễn Thế Nghĩa. Dự án điều tra, thu thập thông tin, lập ngân hàng dữ liệu về các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá nguồn lực và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của vùng giai đoạn 1996 – 1999; Khuyến nghị một số vấn đề cần được quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2000-2010 nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực mang tính lợi thế của vùng.

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án TS.Nguyễn Thế Nghĩa. Dự án điều tra, thu thập thông tin, lập ngân hàng dữ liệu về các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá nguồn lực và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của vùng giai đoạn 1996 – 1999; Khuyến nghị một số vấn đề cần được quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2000-2010 nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực mang tính lợi thế của vùng.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam