Dự án điều tra cơ bản ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Bộ

Nguyễn Văn Lợi

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Ngôn ngữ học

01/01/1994 - 01/01/2000

Ngôn ngữ học

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS. Nguyễn Văn Lợi. Dự án thu thập từng bước, trên phạm vi rộng những thông tin và tư liệu cần thiết về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Xử lý tổng hợp những thông tin và tư liệu đã thu thập được qua điều tra; Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin để xây dựng ngân hàng dữ liệu (số hóa) về các ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam.
Các tin khác

Dự án điều tra cơ bản ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Bộ

Nguyễn Văn Lợi

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Ngôn ngữ học

01/01/1994 - 01/01/2000

Ngôn ngữ học

Nội dung:

Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án GS.TS. Nguyễn Văn Lợi. Dự án thu thập từng bước, trên phạm vi rộng những thông tin và tư liệu cần thiết về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Xử lý tổng hợp những thông tin và tư liệu đã thu thập được qua điều tra; Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin để xây dựng ngân hàng dữ liệu (số hóa) về các ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam