Điều tra cơ bản tình hình thực hiện pháp luật ở nước ta hiện nay

Bộ

Đào Trí Úc

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1998 - 01/01/2000

Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đào Trí Úc.  Đề tài  xác định cơ sở khoa học và tiêu thức điều tra cơ bản; Điều tra việc thực hiện Hiến pháp, các bộ luật, các đạo luật quan trọng và các văn bản dưới luật quan trọng được ban hành trong những năm gần đây, cụ thể là kể từ khi Hiến pháp 1992 được ban hành; Phân tích, tổng hợp đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật trên cơ sở kết quả điều tra; Kiến nghị về cơ chế thực hiện pháp luật, xây dựng chính sách pháp luật trong chiến lược phát triển đất nước từ nay đến năm 2020

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đào Trí Úc.  Đề tài  xác định cơ sở khoa học và tiêu thức điều tra cơ bản; Điều tra việc thực hiện Hiến pháp, các bộ luật, các đạo luật quan trọng và các văn bản dưới luật quan trọng được ban hành trong những năm gần đây, cụ thể là kể từ khi Hiến pháp 1992 được ban hành; Phân tích, tổng hợp đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật trên cơ sở kết quả điều tra; Kiến nghị về cơ chế thực hiện pháp luật, xây dựng chính sách pháp luật trong chiến lược phát triển đất nước từ nay đến năm 2020

Các tin khác

Điều tra cơ bản tình hình thực hiện pháp luật ở nước ta hiện nay

Bộ

Đào Trí Úc

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

01/01/1998 - 01/01/2000

Pháp luật

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đào Trí Úc.  Đề tài  xác định cơ sở khoa học và tiêu thức điều tra cơ bản; Điều tra việc thực hiện Hiến pháp, các bộ luật, các đạo luật quan trọng và các văn bản dưới luật quan trọng được ban hành trong những năm gần đây, cụ thể là kể từ khi Hiến pháp 1992 được ban hành; Phân tích, tổng hợp đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật trên cơ sở kết quả điều tra; Kiến nghị về cơ chế thực hiện pháp luật, xây dựng chính sách pháp luật trong chiến lược phát triển đất nước từ nay đến năm 2020

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đào Trí Úc.  Đề tài  xác định cơ sở khoa học và tiêu thức điều tra cơ bản; Điều tra việc thực hiện Hiến pháp, các bộ luật, các đạo luật quan trọng và các văn bản dưới luật quan trọng được ban hành trong những năm gần đây, cụ thể là kể từ khi Hiến pháp 1992 được ban hành; Phân tích, tổng hợp đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật trên cơ sở kết quả điều tra; Kiến nghị về cơ chế thực hiện pháp luật, xây dựng chính sách pháp luật trong chiến lược phát triển đất nước từ nay đến năm 2020

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam