Dự án điều tra đầu tư về nước của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Bộ

Nguyễn Thiết Sơn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

01/01/1997 - 01/01/2000

Kinh tế

Nội dung:

Dự án điều tra cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.PTS.Nguyễn Thiết Sơn. Dự án nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của chủ đầu tư, có được số liệu và tình hình về loại hình đầu tư, cơ cấu, quy mô đầu tư; tìm hiểu thể chế, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư của Việt kiều; qua đó kiến nghị về định hướng chính sách thống nhất quản lý Nhà nước về đầu tư của Việt kiều của Nhà nước ta.
Các tin khác

Dự án điều tra đầu tư về nước của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Bộ

Nguyễn Thiết Sơn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung Tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ

01/01/1997 - 01/01/2000

Kinh tế

Nội dung:

Dự án điều tra cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.PTS.Nguyễn Thiết Sơn. Dự án nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của chủ đầu tư, có được số liệu và tình hình về loại hình đầu tư, cơ cấu, quy mô đầu tư; tìm hiểu thể chế, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư của Việt kiều; qua đó kiến nghị về định hướng chính sách thống nhất quản lý Nhà nước về đầu tư của Việt kiều của Nhà nước ta.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam