Dự án điều tra thực trạng kinh tế - xã hội giai cấp công nhân

Bộ

Cao Văn Biền

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Sử học

01/01/1997 - 01/01/2000

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Dự án điều tra cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Cao Văn Biền. Dự án thu thập những thông tin xác thực về giai cấp công nhân, góp phần làm cơ sở để các cơ quan hữu trách của Đảng và Nhà nước hoạch định các chủ trương, chính sách xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, làm tròn nhiệm vụ lịch sử của nó trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước giai đoạn hiện nay.
Các tin khác

Dự án điều tra thực trạng kinh tế - xã hội giai cấp công nhân

Bộ

Cao Văn Biền

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Sử học

01/01/1997 - 01/01/2000

Kinh tế, Xã hội

Nội dung:

Dự án điều tra cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Cao Văn Biền. Dự án thu thập những thông tin xác thực về giai cấp công nhân, góp phần làm cơ sở để các cơ quan hữu trách của Đảng và Nhà nước hoạch định các chủ trương, chính sách xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, làm tròn nhiệm vụ lịch sử của nó trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước giai đoạn hiện nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam