Những yếu tố tâm lý tác động đến hành vi tiêu dùng của các nhóm khách hàng (nghiên cứu trường hợp loại hàng chất tẩy rửa trên thị trường Hà Nội)

Bộ

Nguyễn Xuân Mai

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1997 - 01/01/1999

Tâm lý học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Nguyễn Xuân Mai. Đề tài khảo sát thực trạng hành vi tiêu dùng và phân tích vai trò chi phối của các yếu tố tâm lý trong hành vi tiêu dùng các chất tẩy rửa của cư dân thành phố Hà Nội. Đánh giá bước đầu hiệu quả tác động của các yếu tố tâm lý đến hành vi tiêu dùng và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần thay đổi và hướng dẫn hành vi tiêu dùng của các nhóm khách hàng cũng như từ đó phát hiện ra những “khoảng trống” của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Nguyễn Xuân Mai. Đề tài khảo sát thực trạng hành vi tiêu dùng và phân tích vai trò chi phối của các yếu tố tâm lý trong hành vi tiêu dùng các chất tẩy rửa của cư dân thành phố Hà Nội. Đánh giá bước đầu hiệu quả tác động của các yếu tố tâm lý đến hành vi tiêu dùng và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần thay đổi và hướng dẫn hành vi tiêu dùng của các nhóm khách hàng cũng như từ đó phát hiện ra những “khoảng trống” của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

Các tin khác

Những yếu tố tâm lý tác động đến hành vi tiêu dùng của các nhóm khách hàng (nghiên cứu trường hợp loại hàng chất tẩy rửa trên thị trường Hà Nội)

Bộ

Nguyễn Xuân Mai

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Tâm lý học

01/01/1997 - 01/01/1999

Tâm lý học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Nguyễn Xuân Mai. Đề tài khảo sát thực trạng hành vi tiêu dùng và phân tích vai trò chi phối của các yếu tố tâm lý trong hành vi tiêu dùng các chất tẩy rửa của cư dân thành phố Hà Nội. Đánh giá bước đầu hiệu quả tác động của các yếu tố tâm lý đến hành vi tiêu dùng và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần thay đổi và hướng dẫn hành vi tiêu dùng của các nhóm khách hàng cũng như từ đó phát hiện ra những “khoảng trống” của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Nguyễn Xuân Mai. Đề tài khảo sát thực trạng hành vi tiêu dùng và phân tích vai trò chi phối của các yếu tố tâm lý trong hành vi tiêu dùng các chất tẩy rửa của cư dân thành phố Hà Nội. Đánh giá bước đầu hiệu quả tác động của các yếu tố tâm lý đến hành vi tiêu dùng và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần thay đổi và hướng dẫn hành vi tiêu dùng của các nhóm khách hàng cũng như từ đó phát hiện ra những “khoảng trống” của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam