Văn hóa dân gian Tày, Nùng ở Việt Nam

Bộ

Hà Đình Thành

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

03/08/2012 - 16/04/2024

Văn hoá dân gian

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hà Đình Thành. Đề tài nghiên cứu, sưu tầm vốn văn hoá dân gian của tộc người Tày, Nùng ở Việt Nam về các lĩnh vực: Khái quát về tộc người Tày, Nùng ở Việt Nam; Văn học dân gian; Nghệ thuật tạo hình dân gian; Nghệ thuật biểu diễn dân gian; Tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội dân gian. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần vào việc giảng dạy và nghiên cứu văn hoá dân gian Tày, Nùng ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện và khoa học hơn.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hà Đình Thành. Đề tài nghiên cứu, sưu tầm vốn văn hoá dân gian của tộc người Tày, Nùng ở Việt Nam về các lĩnh vực: Khái quát về tộc người Tày, Nùng ở Việt Nam; Văn học dân gian; Nghệ thuật tạo hình dân gian; Nghệ thuật biểu diễn dân gian; Tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội dân gian. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần vào việc giảng dạy và nghiên cứu văn hoá dân gian Tày, Nùng ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện và khoa học hơn.

Các tin khác

Văn hóa dân gian Tày, Nùng ở Việt Nam

Bộ

Hà Đình Thành

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

03/08/2012 - 16/04/2024

Văn hoá dân gian

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hà Đình Thành. Đề tài nghiên cứu, sưu tầm vốn văn hoá dân gian của tộc người Tày, Nùng ở Việt Nam về các lĩnh vực: Khái quát về tộc người Tày, Nùng ở Việt Nam; Văn học dân gian; Nghệ thuật tạo hình dân gian; Nghệ thuật biểu diễn dân gian; Tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội dân gian. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần vào việc giảng dạy và nghiên cứu văn hoá dân gian Tày, Nùng ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện và khoa học hơn.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hà Đình Thành. Đề tài nghiên cứu, sưu tầm vốn văn hoá dân gian của tộc người Tày, Nùng ở Việt Nam về các lĩnh vực: Khái quát về tộc người Tày, Nùng ở Việt Nam; Văn học dân gian; Nghệ thuật tạo hình dân gian; Nghệ thuật biểu diễn dân gian; Tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội dân gian. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần vào việc giảng dạy và nghiên cứu văn hoá dân gian Tày, Nùng ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện và khoa học hơn.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam