Quan hệ kinh tế EU – Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay

Bộ

Hoàng Hải

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

01/01/1997 - 01/01/1999

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Hoàng Hải. Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng, đặc điểm và triển vọng của các quan hệ kinh tế giữa EU và Nhật Bản gắn liền với nhu cầu phát triển của cả hai phía theo nguyên tắc hợp tác và cạnh tranh, trong các thời kỳ khác nhau kể từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay.
Các tin khác

Quan hệ kinh tế EU – Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay

Bộ

Hoàng Hải

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

01/01/1997 - 01/01/1999

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Hoàng Hải. Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng, đặc điểm và triển vọng của các quan hệ kinh tế giữa EU và Nhật Bản gắn liền với nhu cầu phát triển của cả hai phía theo nguyên tắc hợp tác và cạnh tranh, trong các thời kỳ khác nhau kể từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam