Trên đường nghiên cứu văn học Mỹ

Bộ

Lê Đình Cúc

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Tạp chí Việt Nam – Khoa học xã hội

01/01/1998 - 01/01/1999

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Lê Đình Cúc. Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề về văn học Mỹ, xác định và giới thiệu một cách khái quát về nền văn học Mỹ; nêu 17  tác giả văn học Mỹ có vai trò, vị trí và ảnh hưởng đối với văn học Mỹ từ thế kỷ XVIII đến nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Lê Đình Cúc. Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề về văn học Mỹ, xác định và giới thiệu một cách khái quát về nền văn học Mỹ; nêu 17  tác giả văn học Mỹ có vai trò, vị trí và ảnh hưởng đối với văn học Mỹ từ thế kỷ XVIII đến nay.

Các tin khác

Trên đường nghiên cứu văn học Mỹ

Bộ

Lê Đình Cúc

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Tạp chí Việt Nam – Khoa học xã hội

01/01/1998 - 01/01/1999

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Lê Đình Cúc. Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề về văn học Mỹ, xác định và giới thiệu một cách khái quát về nền văn học Mỹ; nêu 17  tác giả văn học Mỹ có vai trò, vị trí và ảnh hưởng đối với văn học Mỹ từ thế kỷ XVIII đến nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Lê Đình Cúc. Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề về văn học Mỹ, xác định và giới thiệu một cách khái quát về nền văn học Mỹ; nêu 17  tác giả văn học Mỹ có vai trò, vị trí và ảnh hưởng đối với văn học Mỹ từ thế kỷ XVIII đến nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam