Tiến bộ xã hội một số vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách

Bộ

Nguyễn Trọng Chuẩn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Triết học

01/01/1999 - 24/04/2024

Triết học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS.Nguyễn Trọng Chuẩn. Trên cơ sở các luận điểm cơ bản của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và một số nhà tư tưởng tiêu biểu về tiến bộ xã hội phân tích, làm rõ khái niệm tiến bộ xã hội và những tiêu chuẩn của nó; kiến giải một số vấn đề đặc biệt cấp bách ở nước ta hiện nay đặt ra đối với lý thuyết về tiến bộ xã hội.
Các tin khác

Tiến bộ xã hội một số vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách

Bộ

Nguyễn Trọng Chuẩn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Triết học

01/01/1999 - 24/04/2024

Triết học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS.Nguyễn Trọng Chuẩn. Trên cơ sở các luận điểm cơ bản của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và một số nhà tư tưởng tiêu biểu về tiến bộ xã hội phân tích, làm rõ khái niệm tiến bộ xã hội và những tiêu chuẩn của nó; kiến giải một số vấn đề đặc biệt cấp bách ở nước ta hiện nay đặt ra đối với lý thuyết về tiến bộ xã hội.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam