Tài trợ của chính phủ Nhật Bản (ODA) cho các nước Đông Nam Á (ASEAN) trong những thập niên gần đây

Bộ

Nguyễn Duy Dũng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/1999 - 13/04/2024

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Nguyễn Duy Dũng. Đề tài tập trung phân tích và đánh giá hoạt động tài trợ của Nhật Bản cho các nước: các đặc điểm chủ yếu của quá trình hoạch định chính sách tài trợ ODA của Nhật Bản cho ASEAN; từ việc phân tích diễn biến của chính sách ngoại giao kinh tế của Nhật Bản được thực hiện từ giữa những năm 80 tới chính sách “chính trị hóa” chính sách ngoại giao kinh tế, và thực thi tài trợ ODA theo tinh thần của học thuyết Fukula và hậu Fukula; tập trung phân tích, đánh giá và dự báo hoạt động tài trợ ODA song phương của Nhật Bản cho một số nước thành viên ASEAN.
Các tin khác

Tài trợ của chính phủ Nhật Bản (ODA) cho các nước Đông Nam Á (ASEAN) trong những thập niên gần đây

Bộ

Nguyễn Duy Dũng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/1999 - 13/04/2024

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Nguyễn Duy Dũng. Đề tài tập trung phân tích và đánh giá hoạt động tài trợ của Nhật Bản cho các nước: các đặc điểm chủ yếu của quá trình hoạch định chính sách tài trợ ODA của Nhật Bản cho ASEAN; từ việc phân tích diễn biến của chính sách ngoại giao kinh tế của Nhật Bản được thực hiện từ giữa những năm 80 tới chính sách “chính trị hóa” chính sách ngoại giao kinh tế, và thực thi tài trợ ODA theo tinh thần của học thuyết Fukula và hậu Fukula; tập trung phân tích, đánh giá và dự báo hoạt động tài trợ ODA song phương của Nhật Bản cho một số nước thành viên ASEAN.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam