Đánh giá khái quát tình hình phát triển kinh tế từ 1991-1995

Bộ

Trần Cao Sơn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển

01/01/1999 - 16/04/2024

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Trần Cao Sơn. Đề tài đánh giá những thành tựu đã đạt được: các chỉ tiêu kinh tế, cơ cấu kinh tế, quá trình mở cửa và hội nhập, đời sống các tầng lớp dân cư; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế được củng cố tăng cường; những tồn tại yếu kém về tiềm lực kinh tế, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp; cơ chế quản lý kinh tế chưa hoàn thiện, đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế và tay nghế của người lao động không đáp ứng được yêu cầu của tiến trình đổi mới.
Các tin khác

Đánh giá khái quát tình hình phát triển kinh tế từ 1991-1995

Bộ

Trần Cao Sơn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển

01/01/1999 - 16/04/2024

Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Trần Cao Sơn. Đề tài đánh giá những thành tựu đã đạt được: các chỉ tiêu kinh tế, cơ cấu kinh tế, quá trình mở cửa và hội nhập, đời sống các tầng lớp dân cư; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế được củng cố tăng cường; những tồn tại yếu kém về tiềm lực kinh tế, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp; cơ chế quản lý kinh tế chưa hoàn thiện, đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế và tay nghế của người lao động không đáp ứng được yêu cầu của tiến trình đổi mới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam