Nghề thủ công mĩ nghệ đồng bằng sông Hồng

Bộ

Lê Hồng Lý

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

01/01/1999 - 24/04/2024

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Lê Hồng Lý. Đề tài tập trung nghiên cứu sự hình thành và phát triển các nghề thủ công; nêu lên một số nghề thủ công mĩ nghệ tiêu biểu; thực trạng và một số kiến nghị
Các tin khác

Nghề thủ công mĩ nghệ đồng bằng sông Hồng

Bộ

Lê Hồng Lý

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

01/01/1999 - 24/04/2024

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Lê Hồng Lý. Đề tài tập trung nghiên cứu sự hình thành và phát triển các nghề thủ công; nêu lên một số nghề thủ công mĩ nghệ tiêu biểu; thực trạng và một số kiến nghị
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam