Tìm hiểu dư luận xã hội về việc cưới ở Hà Nội hiện nay

Bộ

Lê Ngọc Văn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1999 - 21/04/2024

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Lê Ngọc Văn. Đề tài làm rõ vai trò của cưới và sự biến đổi mô hình cưới trong đời sống xã hội; phản ánh nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm xã hội ở Hà Nội xung quanh việc cưới hiện nay qua đó xây dựng cơ sở khoa học cho việc tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức việc cưới phù hợp với những chuẩn mực xã hội mới.
Các tin khác

Tìm hiểu dư luận xã hội về việc cưới ở Hà Nội hiện nay

Bộ

Lê Ngọc Văn

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Gia đình và Phụ nữ

01/01/1999 - 21/04/2024

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Lê Ngọc Văn. Đề tài làm rõ vai trò của cưới và sự biến đổi mô hình cưới trong đời sống xã hội; phản ánh nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm xã hội ở Hà Nội xung quanh việc cưới hiện nay qua đó xây dựng cơ sở khoa học cho việc tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức việc cưới phù hợp với những chuẩn mực xã hội mới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam