Cơ sở khoa học và nền tảng văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ

Nguyễn Văn Truy

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1998 - 16/04/2024

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Nguyễn Văn Truy. Đề tài tập trung nghiên cứu: Vấn đề phương pháp luận Hồ Chí Minh, một cơ sở khoa học để nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh về: văn hóa chính trị, văn hóa pháp luật, văn hóa đạo đức, văn hóa, nghệ thuật; cơ sở khoa học của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh.
Các tin khác

Cơ sở khoa học và nền tảng văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ

Nguyễn Văn Truy

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1998 - 16/04/2024

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Nguyễn Văn Truy. Đề tài tập trung nghiên cứu: Vấn đề phương pháp luận Hồ Chí Minh, một cơ sở khoa học để nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh về: văn hóa chính trị, văn hóa pháp luật, văn hóa đạo đức, văn hóa, nghệ thuật; cơ sở khoa học của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam