Tiếp cận văn học Việt Nam thế kỷ XX

Bộ

Phong Lê

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện văn học

01/01/1998 - 24/04/2024

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Phong Lê. Đề tài nghiên cứu tiếp cận lịch sử đời sống văn chương; tiếp cận lịch sử sinh hoạt học thuật; sự vận động của thể loại; sự phát triển của ngôn ngữ văn học.
Các tin khác

Tiếp cận văn học Việt Nam thế kỷ XX

Bộ

Phong Lê

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện văn học

01/01/1998 - 24/04/2024

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS. Phong Lê. Đề tài nghiên cứu tiếp cận lịch sử đời sống văn chương; tiếp cận lịch sử sinh hoạt học thuật; sự vận động của thể loại; sự phát triển của ngôn ngữ văn học.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam