Một số vấn đề chính tả tiếng Việt hiện nay

Bộ

Nguyễn Văn Khang

Viện Ngôn ngữ học

Viện Ngôn ngữ học

03/08/2012 - 13/04/2024

Ngôn ngữ học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Khang. Do đặc thù của tiếng Việt và chữ Việt (chữ Quốc ngữ) đề tài “Một số vấn đề chính tả tiếng Việt” được thực hiện nhằm nghiên cứu các vấn đề sau: Những bình diện chính tả của tiếng Việt liên quan đến sự ra đời, hình thành, phát triển của chữ Quốc ngữ; Ngữ âm tiếng Việt; Từ vựng tiếng Việt như quan niệm về từ, tổ hợp định danh; Việc tiếp nhận từ ngữ nước ngoài ở dạng chưa dịch, viết nguyên dạng hay phiên âm,.. đến ngữ pháp, đến ngôn ngữ - văn hoá của người Việt.
Các tin khác

Một số vấn đề chính tả tiếng Việt hiện nay

Bộ

Nguyễn Văn Khang

Viện Ngôn ngữ học

Viện Ngôn ngữ học

03/08/2012 - 13/04/2024

Ngôn ngữ học

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Khang. Do đặc thù của tiếng Việt và chữ Việt (chữ Quốc ngữ) đề tài “Một số vấn đề chính tả tiếng Việt” được thực hiện nhằm nghiên cứu các vấn đề sau: Những bình diện chính tả của tiếng Việt liên quan đến sự ra đời, hình thành, phát triển của chữ Quốc ngữ; Ngữ âm tiếng Việt; Từ vựng tiếng Việt như quan niệm về từ, tổ hợp định danh; Việc tiếp nhận từ ngữ nước ngoài ở dạng chưa dịch, viết nguyên dạng hay phiên âm,.. đến ngữ pháp, đến ngôn ngữ - văn hoá của người Việt.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam