Từ điển văn hóa Đông Nam Á phổ thông

Bộ

Ngô Văn Doanh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/1998 - 24/04/2024

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Ngô Văn Doanh. Đề tài cung cấp những kiến thức về văn hóa Đông Nam Á chủ yếu cho người Việt Nam dưới dạng phổ thông, về các khía cạnh: 1) Ăn – mặc - ở; 2) Ca – múa – nhạc; 3) Văn hóa các dân tộc hay về “Dân tộc”; 4) Địa danh lịch sử văn hóa  tức về các địa điểm văn hóa khảo cổ, các danh thắng văn hóa, các di tích văn hóa lớn…; 5) Các di tích kiến trúc nổi tiếng của các nước, các loại hình kiến trúc chính của khu vực và của các dân tộc; 6) Lễ hội; 7)  Nghệ thuật  tạo hình; 8) Nhân vật lịch sử văn hóa; 9) Phong tục tập quán; 10) Nghệ thuật sân khấu; 11) Tôn giáo – Tín ngưỡng; 12) Trò chơi truyền thống; 13) Văn học - các tác giả, tác phẩm và các thể loại chính.
Các tin khác

Từ điển văn hóa Đông Nam Á phổ thông

Bộ

Ngô Văn Doanh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/1998 - 24/04/2024

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Ngô Văn Doanh. Đề tài cung cấp những kiến thức về văn hóa Đông Nam Á chủ yếu cho người Việt Nam dưới dạng phổ thông, về các khía cạnh: 1) Ăn – mặc - ở; 2) Ca – múa – nhạc; 3) Văn hóa các dân tộc hay về “Dân tộc”; 4) Địa danh lịch sử văn hóa  tức về các địa điểm văn hóa khảo cổ, các danh thắng văn hóa, các di tích văn hóa lớn…; 5) Các di tích kiến trúc nổi tiếng của các nước, các loại hình kiến trúc chính của khu vực và của các dân tộc; 6) Lễ hội; 7)  Nghệ thuật  tạo hình; 8) Nhân vật lịch sử văn hóa; 9) Phong tục tập quán; 10) Nghệ thuật sân khấu; 11) Tôn giáo – Tín ngưỡng; 12) Trò chơi truyền thống; 13) Văn học - các tác giả, tác phẩm và các thể loại chính.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam