Khảo sát sự vận động của truyện kể dân gian và ca dao

Bộ

Nguyễn Xuân Kính

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

01/01/1994 - 01/01/1996

Văn hoá dân gian

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Nguyễn Xuân Kính. Đề tài tập trung khảo sát sự vận động của một số thể loại văn học dân gian trong không gian và thời gian. Nội dung được chia làm 9 chương: Chương một “Nhìn lại việc nghiên cứu văn học dân gian vận động trong thời gian và không gian”; Chương hai “Nhận thức về hai vấn đề then chốt trong quá trình tìm hiểu sự vận động của văn học dân gian”; Chương ba “Khảo sát sự vận động của truyền thuyết và truyện cổ tích”; Chương bốn “Khảo sát sự vận động của truyện trạng”; Chương năm “Khảo sát sự biến thiên của một loại dân ca nghi lễ”; Chương sáu “Khảo sát yếu tố ổn định và yếu tố biến dị trong ca dao về tình yêu”; Chương bẩy “Đi tìm những lời ca dao được lưu truyền ở nhiều vùng đất nước”; Chương tám “Khảo sát sự vận động của một mô hình cấu trúc trong ca dao”; Chương chín “Từ dân ca đến ca dao. Ca dao trong diễn trình lịch sử”
Các tin khác

Khảo sát sự vận động của truyện kể dân gian và ca dao

Bộ

Nguyễn Xuân Kính

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian

01/01/1994 - 01/01/1996

Văn hoá dân gian

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Nguyễn Xuân Kính. Đề tài tập trung khảo sát sự vận động của một số thể loại văn học dân gian trong không gian và thời gian. Nội dung được chia làm 9 chương: Chương một “Nhìn lại việc nghiên cứu văn học dân gian vận động trong thời gian và không gian”; Chương hai “Nhận thức về hai vấn đề then chốt trong quá trình tìm hiểu sự vận động của văn học dân gian”; Chương ba “Khảo sát sự vận động của truyền thuyết và truyện cổ tích”; Chương bốn “Khảo sát sự vận động của truyện trạng”; Chương năm “Khảo sát sự biến thiên của một loại dân ca nghi lễ”; Chương sáu “Khảo sát yếu tố ổn định và yếu tố biến dị trong ca dao về tình yêu”; Chương bẩy “Đi tìm những lời ca dao được lưu truyền ở nhiều vùng đất nước”; Chương tám “Khảo sát sự vận động của một mô hình cấu trúc trong ca dao”; Chương chín “Từ dân ca đến ca dao. Ca dao trong diễn trình lịch sử”
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam