Tìm hiểu nền hành chính Nhật Bản hiện nay

Bộ

Dương Phú Hiệp

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/1996 - 16/04/2024

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Dương Phú Hiệp. Đề tài nhằm cung cấp thông tin về những kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc xây dựng và cải cách nền hành chính quốc gia.
Các tin khác

Tìm hiểu nền hành chính Nhật Bản hiện nay

Bộ

Dương Phú Hiệp

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản

01/01/1996 - 16/04/2024

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS.Dương Phú Hiệp. Đề tài nhằm cung cấp thông tin về những kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc xây dựng và cải cách nền hành chính quốc gia.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam